Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

VEDTEKTER FOR ROGALAND ARBORET

Revidert 22. mars 1988, 12. april 2000 og 23. april 2001 samt 2. mai 2006 (med bakgrunn i etablering av Stiftelsestilsynet)

 

§ 1. Formål

Stiftelsen Rogaland Arboret registreres hos Stiftelsestilsynet. Er tidligere registrert i Brønnøysundregistrene og vil fortsatt være det. Stiftelsen Rogaland Arboret, som er eget rettsobjekt, opprettet 07.03.1973, har til oppgave på et bestemt område i Høyland statsskog - stillet til disposisjon av Statskog - å dyrke lignoser til vitenskapelig granskning, til undervisning samt skape et parkmessig område til pryd og glede for allmennheten. Rogaland Arboret skal være et arboret for Rogaland fylke der det skal plantes eksemplarer av vårt lands trær og busker, søke å bevare en del av den naturlige vegetasjon, samt plante trær og busker fra andre land. Arboretet skal være en parkmessig del av et terreng hvor folk kan ferdes.

Skoleklasser har anledning til å henlegge en del av sin naturfagundervisning til Arboretet.

På lengre sikt vil Arboretet på forskningsmessig basis kunne knyttes til universitet, høgskole, museum og lignende, - og dertil også samarbeide med andre arboret. Rogaland Arboret ser det også som sin oppgave å trekke mennesker ut i naturen, skape naturglede, naturvett, og vekke interesse for naturen. Arboretets plantesamling er stiftelsens grunnkapital. Anskaffelsesverdien av plantesamlingen anslås til 100 000 kr (1973).

 

§ 2. Representantskapet

Representantskapet velger stiftelsens styre på vegne av stifterne. Representantskapet holder sitt ordinære møte i første tertial hvert år, etter innkalling fra Styret med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen vedlegges sakspapirer. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når Styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av

representantskapet krever det, også da med minst 14 dagers varsel. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Styrets medlemmer deltar på representantskapsmøtene med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Medlemmer i komitéer kan også delta på representantskapsmøtene, med samme rettigheter som styrets medlemmer. De forskjellige kommuner, institusjoner og organisasjoner utpeker selv sine representanter med personlige varamenn for den kommunale valgperiode på 4 år av gangen. Funksjonstiden utløper ikke før ny representant er utpekt. Det velges følgende representanter: Fylkes- og kommunerepresentasjon:

Rogaland fylke (fortrinnsvis fra kommuner utenom Jær-regionen), 2 repr.

Stavanger kommune, 3 repr.

Sandnes kommune, 3 repr.

Fra de øvrige kommuner i Jær-regionen:

Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, 1 repr. hver (6 repr.)

Kommuner utenom Jær-regionen som bidrar økonomisk kan om de ønsker det, bidra med

1 repr. hver.

Annen representasjon:

Hageselskapet avd. Rogaland, 1 repr.

Skogselskapet i Rogaland,1 repr.

Arkeologisk museum i Stavanger, 1 repr.

Rogaland Botaniske Forening, 1 repr.

Universitetet i Stavanger, 1 repr.

Stavanger Gartnerforening, 1 repr.

På det ordinære representantskapsmøte behandles følgende saker:

1. Valg av representantskapets ordfører. Vedkommende fungerer til etter påfølgende

ordinære representantskapsmøte.

2. Styrets årsmelding.

3. Årsregnskap med revisjonsmelding.

4. Valg av

a) 7 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer.

b) Styreformann.

c) Revisor.

d) Valgkomite på 3 medlemmer, hvorav 1 velges til leder.

5. Andre saker. Forslag til andre saker må være Styret i hende innen utgangen av kalenderåret. Slike forslag må være skriftlige, og med forslagsstillerens navn og adresse. Budsjett og arbeidsplan framlegges til orientering.

 

§ 3. Styret for Rogaland Arboret

a) Arboretet skal ledes av et styre på 7 medlemmer som representerer stiftelsen utad, og som har ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.

b) De 7 styremedlemmene velges av Representantskapet for 3 år. Etter 2 år står 3 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning. Styreformannen velges blant disse 7 for ett år av gangen. Nestformann, sekretær og kasserer velges av og blant styremedlemmene for

valgperioden.

c) Det velges 3 nummererte varamedlemmer.

d) Fungerende skogforvalter i Sørlandet Skogforvaltning kan delta på styremøter uten

stemmerett.

e) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer inklusive styreformannen eller

nestformannen er til stede.

f) Arboretet forpliktes ved formannen. Ved forfall ved nestformannen og ett styremedlems

underskrift.

 

§ 4. Styrets oppgave

Det pålegges Styret å føre protokoll over alle møter, legge fram årsmelding og revidert regnskap for Representantskapet, samt forerede alle saker som skal behandles i Representantskapet. Styret eller den det bemyndiger står for den daglige ledelsen av Arboretet. Styret skal ansette nødvendig personell. Styret skal utarbeide instruks for personell i ledende stillinger. Styret skal bestemme lønnsplassering for ansatt personell og påse at det lønnes etter gjeldende lønnsreglement. Styret skal utarbeide budsjetter og driftsplaner. Heri

innarbeides forslag til kontingent for bidragsyterne. Styret kan oppnevne komitéer og utvalg som skal bistå Styret ved bearbeidelse av spesielle saker. Komitéer og utvalg skal arbeide etter retningslinjer som er godkjent av Styret. Styret skal sende referat fra representantskapsmøtene til alle representantene.

 

§ 5. Endring av vedtektene

Forandring i vedtektene gjøres på ordinært representantskapsmøte, med minst 2/3 flertall av

Representantskapets medlemmer. Oppnås ikke flertall, gjelder opprinnelige vedtekter. Nytt forslag om endring må tas opp på neste ordinære representantskapsmøte, eller på ekstraordinært representantskapsmøte.

 

§ 6. Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av Rogaland Arboret tilfaller grunn med påstående vegetasjon Statskog. Andre aktiva tilfaller Sandnes kommune. Oppløsning krever 2/3 flertall av representantskapets medlemmer.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS